Kapadokya Alan Başkanlığı

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI ÖN YETERLİK DEĞERLENDİRME BAŞVURUSU İLANI (31/05/2023)

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI ÖN YETERLİK DEĞERLENDİRME BAŞVURUSU İLANI

Ön Yeterlik başvurusu alınacaktır.

 

Ön yeterliğe ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

1-İdarenin:

 1.1    Adı: Kapadokya Alan Başkanlığı

1.2    Adresi: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı No:93 Kat:2 Merkez/NEVŞEHİR

1.3    Telefon numarası ve e-posta adresi: (0384) 502 30 00 / kapadokya@ktb.gov.tr

1.4    Ön Yeterlik başvurusu ilanın görülebileceği internet adresi:

       www.kapadokyaalan.ktb.gov.tr / www.ktb.gov.tr

 

2-Ön Yeterlik başvurusu konusu işin:                  

 

2.1    Niteliği, türü ve miktarı: Kapadokya Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 16 ve 17 nci maddesi kapsamında ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21 ve 22 nci maddesi kapsamında yapılacak Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Proje hizmet alımları ve İmar Planı hizmet alımları işlerinde.

2.2    Yapılacağı yer: Kapadokya Alan Başkanlığı

 

3-Ön Yeterlik başvurusunun:

 

3.1 Yapılacağı yer: Kapadokya Alan Başkanlığı

3.2 Son başvuru tarihi: 14.06.2023 tarihi mesai bitimine kadar.

           

4-Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1.  Ön yeterlik değerlendirmesine müracaat şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.  Ön yeterlik değerlendirmesi ekleri listesini de içeren başvuru mektubu. (Örnek Başvuru Mektubu formatı için bkz. EK-1) 

4.1.2. Başvurmaya yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Vekaleten ön yeterliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ön yeterliğe başvurmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.4. Adayın ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi. İş ortaklığında iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre 4.1.2 ve 4.1.3 bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1.    Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.   İş deneyim belgeleri: 

4.3.1.1.  Kapadokya Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı ve 17 nci Maddesi kapsamında yapılacak alımlarda ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21 inci ve 22 nci Maddesi kapsamında yapılacak alımlarda ön yeterlik değerlendirmesi için başvuru yapacak adaylar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve alt mevzuatının iş deneyim belgeleriyle ilgili maddeleri doğrultusunda düzenlenen Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Proje hizmet alımları ve İmar Planı hizmet alımları işlerinde son 5 yıldaki işlerine ait en az bir adet iş deneyim belgesi sunacaklardır. Birden fazla iş deneyim belgesi sunarak birden fazla iş grubunda yer almak üzere başvuruda bulunulabilir. 

4.3.1.2.  Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

4.3.1.3.  Mühendislik veya mimarlık bölüm ya da bölümleri diplomaları ön yeterlik değerlendirmesinde İş deneyim belgesi yerine kabul edilmeyecektir.

4.3.1.4.  İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan ihalelere ilişkin iş deneyim belgeleri ile ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden önce yapılan ihalelere ilişkin 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kaydedilmedikleri müddetçe ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.

4.3.1.5.   İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış olması halinde; “Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyim Belgelerinin, Belgelerin Sunuluş Şekline Uygunluğunu Tevsik Amacıyla EKAP’a Kaydedilmesine İlişkin Yönerge”  hükümleri dikkate alınacaktır.

4.3.1.6.  Proje işleri ön yeterlik değerlendirmesi için başvuru yapacak adaylar, Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları Ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal Ve Hizmet Alımlarına Dair Usul Ve Esaslar ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve alt mevzuatının iş deneyim belgeleriyle ilgili maddeleri doğrultusunda düzenlenen son beş yıldaki proje işlerine ait en az bir adet iş deneyim belgesi sunacaklardır.  Proje hizmet alımı işlerine sunulan iş deneyim belgesine konu yapının tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararlarının iş deneyim belgesi ekinde yer alması zorunludur. Koruma Bölge Kurulu kararının iş deneyim belgesini birebir tevsik etmesi gerekmekte olup, tevsik etmemesi durumunda ilgili idaresinden ilave tevsik edici evrakların da dosyada yer alması gereklidir.

4.3.1.7.   İmar Planı hizmet alımı işlerine sunulan iş deneyim belgeleri; kamu kurumuna yapılmış olan, tek bir sözleşme kapsamında tamamlanan taşınmaz kültür varlıkları işine ilişkin sit bütününde yapılmış Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı;   benzer iş olarak kabul edilebilecek işlerdir. Bu işlere ilişkin; İlgili idarelerce onaylanmış standart formlara uygun İş Deneyim Belgeleri ile birlikte, tamamlanmış işlere ilişkin, plan onamaya yetkili idare(ler) kararların (Meclis kararı, Encümen kararı, İl İdare Kurulu Kararı, İl Genel Meclis kararı vb.) ve Koruma amaçlı imar planı işine ait Koruma Bölge Kurulunca planın uygun bulunduğunu bildiren kurul kararı ile birlikte sunulması zorunludur.

4.3.1.8.  İmar Planı hizmet alımı işlerine ilişkin ön yeterliliğe başvuracak; gerçek kişilerin ve/veya Tüzel kişiliklerin [Tüzel Kişiliklerde, şirket hisselerinden % 51 hissesine sahip ortağın) Şehir Plancısı veya Şehir ve Bölge Plancısının, 11.07.2020 gün ve 31182 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Kapadokya Alan Planları Yapımı Ve Yürürlüğüne İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’’ gereği en az «C» grubunda olması ve bu grupta olduğunu belgelemesi [Yeterlik belgesini (karnesini) sunması] zorunludur.

4.3.1.9.  İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlarca hazırlanan iş deneyim belgeleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve alt mevzuatında yer alan düzenleme esaslarına uygun olarak, eksiksiz sunulacaktır. Standart formlara uygun olmayan belgeler (Sayı, tarih, mühür, imza vb. hususları eksik bulunan, ayrıca belge tutarlarının net olarak belirtilmediği) değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

5- Birden fazla iş grubu olan iş deneyim belgelerinde ve benzer işin miktarının net anlaşılmadığı iş deneyim belgelerinde; benzer iş tanımına uygun olan kısımlar belgelendirilerek sunulacaktır.

 

6- Ön yeterlik başvurusu, son başvuru tarihi ve saatine kadar Kapadokya Alan Başkanlığı İdari Binası Merkez/NEVŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar İdareye ulaşmayan ön yeterlik başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

7-Başvuruda bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’a kayıt olmak zorundadır. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekmektedir.

 

8-Adayların yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya son başvuru tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini vermeleri zorunludur. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak adaylara verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Ayrıca üzerinde soğuk mühür bulunan belgelerin noterce veya idarece onaylanmış örneklerinin sunulması durumunda, bu suretlerinde “aslında soğuk mühür vardır” veya benzer bir ibarenin bulunması zorunlu olup, söz konusu ibare yer almayan suretler kabul edilmeyecektir.

 

9-Ön yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

 

10-Başvuru mektubu ile istenilen bütün ön yeterlik başvuru belgeleri ‘plastik telli dosya’ içine; bu dosya da bir zarfa veya pakete konulacaktır. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, telefonu, faksı, başvurunun üzerine “KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI ÖN YETERLİK DEĞERLENDİRME BAŞVURUSU” ve İdarenin açık adresi yazılacaktır. Bu hususların açık olarak belirtilmediği zarflar değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

 

11-Başvuru sahiplerinin ön yeterlik değerlendirmesi için sunulması istenen belgeler dışında broşür, katalog, firma tanıtım belgeleri vb. sunmak istemeleri durumunda, belgelerin yalnızca dijital ortamda CD-DVD şeklinde hazırlanarak dosyaya eklenmesi gerekmektedir. 

 

12-Konsorsiyum olarak ön yeterliğe başvurulamaz.

 

13-Yukarıdaki belirtilen esaslar doğrultusunda düzenlenmemiş veya eksik olarak sunulmuş başvurular sorgulama yapılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

14-Bütün başvuruların reddedilmesi ve ön yeterlik değerlendirmesinin iptal edilmesinde Başkanlık serbesttir. Ön yeterlik değerlendirmesinin iptal edilmesi nedeniyle adaylarca Başkanlıktan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

 

15-Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli bulunan adaylara ilişkin listelerin Başkanlık web adresinde yayımlanması ile tüm isteklilere tebligat yapılmış sayılır. Yeterli görülmeyen isteklilere ayrıca bildirim yapılmayacaktır. Listelerin yayımlandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içerisinde İdareye itiraz başvurusunda bulunulabilir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

16-25.02.2023 tarih 32115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ön Yeterlik alan istekli listesi geçerliğini korumaktadır. 32115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış yeterlik alan isteklilerin bu ilana başvurmaları gerekmemektedir.


Ek:
1. Örnek başvuru mektubu için tıklayınız.
2. Ortaklık durum belgesi için tıklayınız.

İLAN OLUNUR