Kapadokya Alan Başkanlığı

Kapadokya Alan Komisyonu

31.08.2019 Tarih ve 30874 Sayılı Kapadokya Alan Komisyonu Teşkili, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kapsamında;
 
Kapadokya Alan Komisyonu 
Görev ve Yetkileri
Komisyon, Kanun ve ilgili mevzuat doğrultusunda aşağıda belirtilen görev ve yetkilere sahiptir:
a) Kapadokya Alanında geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile meri planlara ilişkin her türlü fiziki ve inşai uygulamaya yönelik karar almak,
b) Kapadokya Alanında, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile kültür varlıklarını koruma bölge kurulları ile tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonlarına verilen yetki ve görevleri kullanmak,
c) Kapadokya Alanı içerisinde doğal sit alanlarının tescili, sınır değişiklikleri ve yeniden değerlendirilmesine yönelik karar almak,
ç) Kanunun 4 üncü maddesi çerçevesinde, Kapadokya Alanının bütününe ilişkin hazırlanan ya da hazırlatılan üst ölçekli planları ve üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan ya da hazırlatılan nazım ve uygulama imar planlarını, yürürlüğe girişleri sürecinde inceleyerek uygun görüş vermek,
d) Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca Kapadokya Alanında uygulamaya yönelik imar planları yürürlüğe girene kadar geçerli olmak üzere, Kapadokya Alanının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Başkanlıkça hazırlanan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarını, yürürlüğe girişi sürecinde inceleyerek onaylamak.

Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları
(1) Komisyon ayda en az dört kez toplanır; ancak gündemde bekleyen konu bulunmaması koşuluyla ayda en az bir toplantı yapabilir. Birikmeye neden olmayacak şekilde görüşülecek dosya sayısı ve olağanüstü durumlar göz önüne alınarak toplantı sayısı arttırılabilir.
(2) Kapadokya Alan Komisyonu, Başkanlığın çağrısı ile toplanır. Komisyonun toplantı günleri ve gündemi; Grup Başkanının teklifi, Teknik Başkan Yardımcısının uygun görüşü ve Başkan onayı ile belirlenir.
(3) Komisyon, toplantıya katılması gereken üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Ancak karar yeter sayısı beşten az olamaz.
(4) Alınan kararlar mevzuattaki dayanakları ile bilimsel gerekçeleri belirtilerek yazılır. Karara karşı olan üyelerin isimlerinin altına “karşı oy” ibaresi yazılır. Karşı oy gerekçesi Başkanlıkta yer alan, konunun ilgili dosyasında muhafaza edilir.
(5) Gündem gereği konularla ilgili Komisyon tarafından alınacak kararlar toplantı sonunda Komisyon başkanı ve üyelerce imzalanır.
(6) Komisyonca alınan kararın mevzuata uygunluk noktasında tereddüt uyandırması halinde Başkanlıkça karar dağıtımı yapılmadan, durum belgeleriyle birlikte ivedilikle kararın konusu ve içeriğine göre ilgili kurum ve kuruluşlara iletilerek görüşleri istenir. İlgili kurum ve kuruluşların görüşleri, Komisyonun ilk toplantısında değerlendirilerek karara bağlanır.
(7) Komisyon kararlarına karşı idari yargıda açılan davalarda, gerek görülmesi halinde Başkanlık Hukuk Müşavirliğince yapılacak savunmalarda ve varsa bilirkişi raporlarına itirazda dikkate alınacak ayrıntılı görüş ve gerekçeler, Komisyon üyelerinden de istenebilir.
(8) Gündemdeki konu ile kişisel ve üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan ve sıhri hısımları açısından ilişkisi veya menfaati olan üye, bu konunun değerlendirilmesi sırasında Komisyon toplantısına katılamaz ve oy kullanamaz.
(9) Komisyonun kendi üyeleri tarafından, Komisyon üyeliği esnasında hazırlanarak Başkanlığa iletilen plan, çevre düzenleme projesi, rölöverestitüsyon ve restorasyon projesi, uygulama projesi ve benzeri konular Komisyonda görüşülemez.
(10) Komisyon üyeleri, Komisyon üyeliğinden önce kendileri tarafından hazırlanarak Başkanlığa iletilmiş bulunan plan, çevre düzenleme projesi, rölöverestitüsyon ve restorasyon projesi, uygulama projesi ve benzeri konuların görüşüldüğü toplantıya katılamaz ve oy kullanamazlar.
(11) Komisyon toplantılarında konular gündeme uygun şekilde görüşülür ve karara bağlanır.

Komisyon aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:
(1)
a) Üniversitelerin arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık, şehir planlama/şehir ve bölge planlama, jeoloji ve hukuk ile biyoloji veya kimya bölümlerinden lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olmuş, Bakanlıkça görevlendirilecek, alanında uzman ve en az on yıl deneyime sahip yedi üye
b) Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri veya Nevşehir İl Özel İdaresinden görevlendireceği bir üye
c) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek, alanlarında uzman birer üye
ç) Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasınca görevlendirilecek bir üye
d) Görüşülecek konu ile ilgili yer belediye başkanlığından görevlendirilecek bir temsilci üye
e) Görüşülecek konu Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili ise Vakıflar Bölge Müdürü veya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden görevlendireceği bir temsilci üye
(2) Komisyonda görüşülecek konunun niteliğine göre oy hakkı olmamak kaydıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan uzman çağrılabilir. Komisyonun gündemiyle ilgili meslek odaları İdarenin davetiyle toplantıya gözlemci olarak katılabilir.(3) Birinci fıkranın (a) bendi uyarınca görevlendirilen Komisyon üyelerinin görev süresi iki yıldır. Yeni üyeler görevlendirilene kadar mevcut üyeler görevine devam eder.
(4) Kapadokya Alanında, 2863 sayılı Kanun ile kültür varlıklarını koruma bölge kurulları ile tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonlarına verilen yetki ve görevler Komisyon tarafından kullanılır. Ayrıca, Komisyon Kapadokya Alanı içerisinde doğal sit alanlarının tescili, sınır değişiklikleri ve yeniden değerlendirilmesine yönelik karar almaya yetkilidir.
(5) Komisyon, Kapadokya Alanında geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile meri planlara ilişkin her türlü fiziki ve inşai uygulamaya yönelik karar almaya yetkilidir.
(6) 2863 sayılı Kanunda ve diğer mevzuatta kültür varlıklarını koruma bölge kurulları ile tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonlarına yapılan atıflar Kapadokya Alanı bakımından Komisyona yapılmış sayılır.
(7) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler Komisyon kararlarına uymak zorundadır.
(8) Komisyonun kuruluşu, görevleri, çalışma usul ve esasları ile Komisyon üyelerinin atanması ve üyeliklerinin sona erdirilmesi Bakanlıkça çıkarılan yönetmelik ile belirlenir.