Kapadokya Alan Başkanlığı

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI ÜCRETE TABİ BAŞVURULAR VE SUNULACAK HİZMETLER KARŞILIĞI ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

15 Mart 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31779

YÖNETMELİK

Kapadokya Alan Başkanlığından:

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI ÜCRETE TABİ BAŞVURULAR VE

SUNULACAK HİZMETLER KARŞILIĞI ALINACAK ÜCRETLERE

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 23/5/2019 tarihli ve 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen Kapadokya Alanının tarihi ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunmasını, yaşatılmasını, geliştirilmesini, tanıtılmasını, gelecek kuşaklara aktarılmasını, planlanmasını, yönetilmesini ve denetlenmesini sağlamak üzere kurulan Kapadokya Alan Başkanlığına yapılacak ücrete tabi başvurular ile sunulacak hizmetler karşılığı alınacak ücretlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2-(1) Bu Yönetmelik, 38 sayılı Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3-(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

c) Başkan: Kapadokya Alan Başkanını,

ç) Başkanlık: Kapadokya Alan Başkanlığını,

d) İdarenin En Üst Amiri: Bu Yönetmeliğin uygulanmasında Kapadokya Alan Başkanını,

e) Kapadokya Alanı: 7174 sayılı Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen ve bu Kanunun uygulanmasında Başkanlığın yetkili ve görevli olduğu alanı,

f) Kapadokya Alan Planları: Kapadokya Alanının korunması, geliştirilmesi, yönetimi, tanıtılması, koruma esasları ve kullanma şartlarının belirlenmesi, bölgenin sağlıklaştırılması, yenilenmesi, açık alan sistemi yaya dolaşımı, taşıt ulaşımı ve altyapı tesislerinin tasarım esasları ile bölge halkının sosyal ve ekonomik yapısının iyileştirilmesi konularında hedefleri, stratejileri ve kararları belirleyen her tür ve ölçekteki planları,

g) Komisyon: 7174 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen Kapadokya Alan Komisyonunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ücretlerin Belirlenmesi ve Tahsili

Alınacak ücretlerin belirlenmesi

MADDE 4-(1) Başkanlığa yapılacak başvurular ile Başkanlıkça sunulacak hizmetler karşılığında alınacak ücretler Ek-1’de yer alan listelerde gösterilir.

(2) Ücretler her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanır. Ücretlerin bu suretle hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü nispi olarak hesaplanan ücretler açısından uygulanmaz. Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan ücretler listesi her yılın Ocak ayında güncellenerek Başkanlığın internet sitesinde yayımlanır.

Ücretlerin tahsili

MADDE 5-(1) Ücretler, başvuru sırasında ve hizmetin gerçekleştirilmesinden önce peşin olarak tahsil edilir.

(2) Kanuni görev, acil haller, hizmetin özelliği ve zorunluluğu gibi nedenlerle, kişilerin başvurusuna bağlı olmadan yerine getirilmesi gereken hizmet bedelleri, hizmetin görülmesinden sonra hesaplanarak genel hükümlere göre tahsil edilir.

(3) Tahsil işlemleri, Başkanlığın bünyesinde oluşturulacak büroda idarenin kendi mevzuatına göre görevlendirilecek personel tarafından gerçekleştirilir.

(4) Ücretler idarenin banka hesabına veya veznesine ödenir. Tahsil edilen ücretlere ait bedeller idarenin bütçesine gelir kaydedilir. Tahsil belgesi ibraz edilmeyen konular değerlendirilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 6-(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7-(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Alan Başkanı yürütür.Ek: Basvuru Ucretleri Tablosu-2024