Kapadokya Alan Başkanlığı

KAPADOKYA ALANINDA YAPILACAK CİP SAFARİ TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYETİNE YÖNELİK UYULMASI GEREKLİ USUL VE ESASLAR

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı, 13/11/2020 tarihli ve 31303 sayılı Resmî Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren "Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet
Yönetmeliği” kapsamında Cip Safari Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetinde bulunacak turizm
işletmelerinde aranacak nitelikler ve diğer uyulacak usul ve esasların belirlenmesi ile bu işletmelerin
faaliyetlerinin denetlenmesine ilişkin hükümleri belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Kapadokya Alanında, Cip Safari Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetinde bulunacak
turizm işletmelerinde aranacak nitelikler ve turlarda uyulacak usul ve esasların belirlenmesi ile turizm
amaçlı sportif faaliyetlerin denetimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) 13/11/2020 tarihli ve 31303 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren “Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği” ne dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Usul ve Esaslarda yer alan;
a) Alan Başkanı: Kapadokya Alan Başkanı’nı,
b) Alan Başkanlığı: Kapadokya Alan Başkanlığı’nı,
c) Araç Takip Sistemi: Yetkili işletmenin kullanıcılarının araç faaliyetlerine erişim
sağlanabilmesi için kullanmak durumunda olduğu mobil veri iletişimi ile veri iletişim yetkilerini de
Alan Başkanlığınca belirlenecek hususlar doğrultusunda Alan Başkanlığı’na bağlayan sistemi,
ç) Avadanlık: Cip aracını onarmak ve turun güvenli bir şekilde tamamlanmasının sağlanması için
kullanılan aletlerin (çekiç, tornavida, çeki halatı, reflektör, yangın tüpü vb. diğer araç gereçler)
bulunduğu takım çantasını,
d) Denetim heyeti: Sportif faaliyetlerin denetlenmesi amacı ile Alan Başkanı tarafından
görevlendirilen personelleri,
e) İzin belgesi: Alan Başkanlığı’nca “Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif
Faaliyet Yönetmeliği” kapsamında yetkili işletmeye verilen turizm amaçlı sportif faaliyet izin
belgesini,
f) KABİS (Kiralık araç bilgi sistemi): Kullanıcısı olunan araç kiralama şirketlerinin sorumlu
işleticileri ve yöneticileri, kiralanan araç bilgileri ile aracı kiralayanların kimlik bilgilerini ilgili kolluk
kuvvetince kaydedildiği sistemi,
g) Kapadokya Alanı: 7174 sayılı Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen ve
bu Kanun kapsamında Alan Başkanlığının yetkili ve görevli olduğu alanı,
h) Parkur: Alan Başkanlığı’nca belirlenen Cip safari turizm amaçlı sportif faaliyet güzergahını,
ı) Turist: Cip turlarında sürücü haricindeki kullanıcıyı,
i) Turizm işletmesi: 2634 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinde tanımlanan turizm işletmeleri ile
14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununa uygun
olarak kurulmuş seyahat acentalarını,
j) Sürücü: Cip safari turizm amaçlı sportif faaliyetinde; bir gruba uygulanacak faaliyetin
başlangıcından bitimine kadar eşlik eden, katılımcılara yol gösteren, gerekli işlemleri onlar adına yapan
ya da yapmalarına yardımcı olan, tekil turistik hizmet üreticilerine karşı yetkili işletmeyi temsil eden,
turun öngörüldüğü gibi geçmesini ve başarılı olmasını sağlayan, tur süresince gerçekleşebilecek
durumlar için karar verebilen ve yönlendiren kişileri,
k) Yeterlilik belgesi: Alan Başkanlığı’nca “Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif
Faaliyet Yönetmeliği kapsamında yetkili işletmeye verilen turizm amaçlı sportif faaliyet yeterlilik
belgesini,
l) Yetkili işletme: Alan Başkanlığı’nca Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği’nde
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerekli yeterlilik belgesi ile izin belgesini alan seyahat
acentasını,
ifade eder.

Cip Safari Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetlerine Yönelik Uyulması Gerekli Kurallar
MADDE 5- (1) Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği’nin
4’üncü maddesinin (g) fıkrası gereği, Kapadokya Alan Başkanlığı’nca ilan edilen parkur alanının
dışında Cip safari turizm amaçlı sportif faaliyetinde bulunulamaz. Ayrıca müze ve ören yerleri
içerisinde faaliyet gerçekleştirilemez.
(2) Cip turlarında; yetkili işletme tarafından arka arkaya en fazla 5 araçlık tur düzenlenebilir.
Sürücü, denetim sırasında denetim heyetine istenen belgeleri göstermekten ve turun kurallara uygun
yapılmasını sağlamaktan sorumludur.
(3) Cip turlarında, yetkili işletmenin yeterlilik belgesi, izin belgesi, araçların muayene ve sigorta
belgeleri; sürücü belgesi, SRC belgesi, psikoteknik kurs sertifikası ve ilk yardım sertifikası (İl Sağlık
Müdürlüğü onaylı) ile parkur alanlarına ait haritaların araçta bulundurulması zorunludur.
(4) Cip turlarında, trafik yönetmeliğine göre M1G ve N1G sınıfı, kullanım amacı yolcu nakliticari
olan araçların kullanılması esastır. Hususi ruhsatlı araçlarla cip turu düzenlenemez.
(5) Yetkili işletmenin araçları, tur kapsamında olmayan serbest kiralama yöntemi ile kiralanamaz.
(6) Yetkili işletme turizm amaçlı sportif faaliyette kullanacağı aracı, gerçek veya tüzel kişilikten
kiralayarak tur kapsamında kullanması halinde aracın veya araçların KABİS üzerinde kayıtlı olması
gerekir.
(7) Cip turları için; 30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda belirtilen hususlar doğrultusunda iş sağlığı ve
güvenliği tedbirlerinin alınması zorunludur.
(8) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Alkollü içki, uyuşturucu veya keyif verici
maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı” başlıklı 48’inci maddesi gereği, uyuşturucu veya uyarıcı
maddeleri almış olan veya alkollü olan yerli ve yabancı turistler ve sürücüler tur araçlarını
kullanamazlar.
(9) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde belirtilen
kurallara titizlikle uyulacaktır. Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 100 ve 101’inci maddelerine göre
belirlenen hız sınırlarına ve araç takip mesafesine uyulması zorunludur. Yol ve hava koşullarının uygun
olmadığı durumlarda araçların kullanılması sakıncalı ve gerçekleşebilecek sorunlar kapsamında tüm
mesuliyet kullanıcıya aittir. Parkurda herhangi bir problem tespit edilmesi halinde ivedilikle Alan
Başkanlığına bilgi verilmesi zorunludur.
(10) Parkur alanlarının yakın çevresinin doğal yapısına zarar verecek, hiçbir koşul altında arazide
fiziki müdahale oluşturacak ve belirlenen parkurlarda genişletmeye sebebiyet verecek faaliyetler
yapılamaz.
(11) Araçlarda, turdaki tüm yerli ve yabancı turistlere yetecek kadar ilk yardım ekipmanı ile tüm
araçlara yetecek kadar avadanlığın bulundurulması zorunludur.
(12) Cip turlarındaki araca kapasitenin üzerinde yolcu alınamaz ve araçla amacı dışında
taşımacılık yapılamaz.
(13) Alan Başkanlığı’nca yetkili işletmeye verilmiş izin belgesinde bulunan araçlar dışında
herhangi bir araç tur için kullanılamaz.
(14) Tur esnasında araçlardan inilerek yapılacak etkinliklerde; araçların parkur dışına çıkmaması
ve parkur dışındaki alanlara ulaşımın yaya olarak sağlanması zorunludur.
(15) Cip turlarında, araç içindeki sürücü dahil olmak üzere tüm yerli ve yabancı turistlerin
emniyet kemeri takması zorunludur.
(16) Yetkili işletmeler araçlarında araç takibine olanak tanıyacak, Alan Başkanlığı’nca
belirlenecek hususlar doğrultusunda Araç Takip Sistemini aktif halde bulundurmak zorundadır.
(17) Cip turlarına katılan personel ve turiste ait kaza sigortası ve mali mesuliyet sigortasının
yapılması zorunludur.
(18) Cip turlarına katılan yerli ve yabancı turist ile yetkili işletme arasında Türkçe ve İngilizce
dillerinde hazırlanmış sözleşme imzalanması gerekmektedir. (Bu sözleşmede, tur sırasında uyulacak
kurallar, parkur alanı, turun süresi ile kapsamı, yerli ve yabancı turistin hangi risklere karşı hangi
sigorta kapsamında olduğu ve tur bedeline ilişkin bilgiler yer almalıdır. Tura katılanlar, kurallara
uyacaklarını taahhüt etmelidir ve sağlıkla ilgili herhangi bir problemlerinin olmadığını beyan etmelidir.
Kurallara uymayanların sözleşmelerinin tek taraflı olarak işletme tarafından derhal sona erdirileceği
belirtilmelidir.)
(19) Cip turlarına katılanların bir listesi istenildiğinde denetim heyetine verilmek üzere ilgili
işletmeler tarafından en az 1 yıl süre ile muhafaza edilecektir.
(20) Cip turları sırasında meydana gelen kazanın, faaliyeti yapan işletme tarafından derhal gereği
için ilgili kurumlara (mahalline göre polis veya jandarma ile acil servis) bildirilmesi zorunludur.
(21) Cip turu kapsamında yerli ve yabancı turist güvenliği ve asayiş sorunu yaşanmaması için
yetkili işletme tarafından kişisel eşya güvenliğinin sağlanması zorunludur.
(22) Cip turuna 12 yaş altı yerli ve yabancı turistler katılamaz. 12-18 yaş arası yerli ve yabancı
turistler ebeveyn ya da bir yakını eşliğinde Cip turuna katılım sağlayabilirler.
(23) Yetkili işletme Alan Başkanlığı’nca belirlenecek yöntem doğrultusunda, cip turları
esnasında alanın jeolojik ve jeomorfolojik dokusunun korunabilmesi için oluşabilecek çevre kirliliğini
(tozlanma vb.) önleyici, insan ve çevre sağlığına duyarlı tedbirleri almak zorundadır.
(24) Yetkili işletme haricinde turizm amaçlı sportif faaliyette bulunan araçlar faaliyetten derhal
men edilir.
(25) Yukarıda belirtilen maddelere uyulmadığı Alan Başkanlığı denetim heyeti veya ilgili kolluk
kuvvetlerince tespit edilmesi halinde faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiye; diğer mevzuatlardaki
ceza hükümleri saklı kalmak kaydı ile Alan Başkanlığı’nca "Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm
Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği”nin 13’üncü maddesine göre işlem tesis edilecektir.
Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Usul ve Esaslar Kapadokya Alan Başkanı’nın onay tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Usul ve Esasları Kapadokya Alan Başkanlığı yürütür.

Harita:

Cip Safari Parkuru