Kapadokya Alan Başkanlığı

KAPADOKYA ALANINDA YAPILACAK ATV–UTV SAFARİ TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYETİNE YÖNELİK UYULMASI GEREKLİ USUL VE ESASLAR

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı, 13/11/2020 tarihli ve 31303 sayılı Resmî Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren "Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet
Yönetmeliği” kapsamında ATV-UTV Safari Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetinde bulunacak turizm
işletmelerinde aranacak nitelikler ve diğer uyulacak usul ve esasların belirlenmesi ile bu işletmelerin
faaliyetlerinin denetlenmesine ilişkin hükümleri belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Kapadokya Alanında, ATV-UTV Safari Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetinde
bulunacak turizm işletmelerinde aranacak nitelikler ve turlarda uyulacak usul ve esasların belirlenmesi
ile turizm amaçlı sportif faaliyetlerin denetimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) 13/11/2020 tarihli ve 31303 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren “Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği” ne dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Usul ve Esaslarda yer alan;
a) Alan Başkanı: Kapadokya Alan Başkanı’nı,
b) Alan Başkanlığı: Kapadokya Alan Başkanlığı’nı,
c) Araç Takip Sistemi: Yetkili işletmenin kullanıcılarının araç faaliyetlerine erişim
sağlanabilmesi için kullanmak durumunda olduğu mobil veri iletişimi ile veri iletişim yetkilerini de
Alan Başkanlığınca belirlenecek hususlar doğrultusunda Alan Başkanlığı’na bağlayan sistemi,
ç) Avadanlık: ATV-UTV aracını onarmak ve turun güvenli bir şekilde tamamlanmasının
sağlanması için kullanılan aletlerin (çekiç, tornavida, çeki halatı, reflektör, yangın tüpü vb. diğer araç
gereçler) bulunduğu takım çantasını,
d) Denetim heyeti: Sportif faaliyetlerin denetlenmesi amacı ile Alan Başkanı tarafından
görevlendirilen personelleri,
e) İzin belgesi: Alan Başkanlığı’nca “Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif
Faaliyet Yönetmeliği” kapsamında yetkili işletmeye verilen turizm amaçlı sportif faaliyet izin
belgesini,
f) KABİS (Kiralık araç bilgi sistemi): Kullanıcısı olunan araç kiralama şirketlerinin sorumlu
işleticileri ve yöneticileri, kiralanan araç bilgileri ile aracı kiralayanların kimlik bilgilerinin ilgili kolluk
kuvvetince kaydedildiği sistemi,
g) Kapadokya Alanı: 7174 sayılı Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen ve
bu Kanun kapsamında Alan Başkanlığının yetkili ve görevli olduğu alanı,
h) Parkur: Alan Başkanlığı’nca belirlenen ATV-UTV safari turizm amaçlı sportif faaliyet
güzergahını,
ı) Teçhizat: Tura katılan kullanıcıların güvenlik için kullanmak zorunda olduğu donatıları (kask,
koruma gözlüğü ve dizlik v.b.),
i) Turist: ATV-UTV turlarında tur lideri haricindeki kullanıcıyı,
j) Turizm işletmesi: 2634 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinde tanımlanan turizm işletmeleri ile
14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununa uygun
olarak kurulmuş seyahat acentalarını,
k) Tur lideri: ATV-UTV safari turizm amaçlı sportif faaliyetinde; bir gruba uygulanacak
faaliyetin başlangıcından bitimine kadar eşlik eden, katılımcılara yol gösteren, gerekli işlemleri onlar
adına yapan ya da yapmalarına yardımcı olan, tekil turistik hizmet üreticilerine karşı yetkili işletmeyi
temsil eden, turun öngörüldüğü gibi geçmesini ve başarılı olmasını sağlayan ve tur süresince
gerçekleşebilecek durumlar için karar verebilen ve yönlendiren kişileri,
l) Yeterlilik belgesi: Alan Başkanlığı’nca “Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif
Faaliyet Yönetmeliği kapsamında yetkili işletmeye verilen turizm amaçlı sportif faaliyet yeterlilik
belgesini,
m)Yetkili işletme: Alan Başkanlığı’nca Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği’nde
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerekli yeterlilik belgesi ile izin belgesini alan seyahat
acentasını,
ifade eder.

ATV–UTV Safari Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetlerine Yönelik Uyulması Gerekli Kurallar
MADDE 5- (1) Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği’nin
4’üncü maddesinin (g) fıkrası gereği, Kapadokya Alan Başkanlığı’nca ilan edilen parkur alanının
dışında ATV-UTV safari turizm amaçlı sportif faaliyetinde bulunulamaz. Ayrıca müze ve ören yerleri
içerisinde faaliyet gerçekleştirilemez.
(2) ATV-UTV turlarında; yetkili işletme tarafından arka arkaya en fazla (lider aracı dahil) 8
araçlık tur düzenlenebilir. Her tur için bir adet tur liderinin bulunması zorunludur. Tur lideri, denetim
sırasında denetim heyetine istenen belgeleri göstermekten ve turun kurallara uygun yapılmasını
sağlamaktan sorumludur.
(3) ATV-UTV turlarında, yetkili işletmenin yeterlilik belgesi, izin belgesi, araçların muayene ve
sigorta belgeleri; tur liderinin sürücü belgesi, psikoteknik kurs sertifikası ve ilk yardım sertifikası (İl
Sağlık Müdürlüğü onaylı) ile parkur alanlarına ait haritaların tur lideri aracında bulundurulması
zorunludur.
(4) ATV- UTV turlarında, motosiklet cinsi, 4 tekerlekli ve kullanım amacı yolcu nakli-ticari sınıfı
olan araçların kullanılması esastır. Traktör cinsi ve hususi ruhsatlı araçlarla ATV-UTV turu
düzenlenemez.
(5) Yetkili işletmenin araçları, tur kapsamında olmayan serbest kiralama yöntemi ile kiralanamaz.
(6) Yetkili işletme turizm amaçlı sportif faaliyette kullanacağı aracı, gerçek veya tüzel kişilikten
kiralayarak tur kapsamında kullanması halinde aracın veya araçların KABİS üzerinde kayıtlı olması
gerekmektedir.
(7) ATV-UTV turlarında; 30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda belirtilen hususlar doğrultusunda iş
sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması zorunludur.
(8) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Alkollü içki, uyuşturucu veya keyif verici
maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı” başlıklı 48’inci maddesi gereği, uyuşturucu veya uyarıcı
maddeleri almış olan veya alkollü olan yerli ve yabancı turistler ve tur liderleri tur araçlarını
kullanamazlar.
(9) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde belirtilen
kurallara titizlikle uyulacaktır. Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 100 ve 101’inci maddelerine göre
belirlenen hız sınırlarına ve araç takip mesafesine uyulması zorunludur. Yol ve hava koşullarının uygun
olmadığı durumlarda araçların kullanılması sakıncalı ve gerçekleşebilecek sorunlar kapsamında tüm
mesuliyet kullanıcıya aittir. Parkurda herhangi bir problem tespit edilmesi halinde ivedilikle Alan
Başkanlığına bilgi verilmesi zorunludur.
(10) Parkur alanlarının yakın çevresinin doğal yapısına zarar verecek, hiçbir koşul altında arazide
fiziki müdahale oluşturacak ve belirlenen parkurlarda genişletmeye sebebiyet verecek faaliyetler
yapılamaz.
(11) Tur lideri aracında, turdaki tüm yerli ve yabancı turistlere yetecek kadar ilk yardım ekipmanı
ile tüm araçlara yetecek kadar avadanlığın bulundurulması zorunludur.
(12) ATV veya UTV’lere kapasitenin(2 kişi) üzerinde turist alınması, hayvan taşınması ve amacı
dışında taşımacılık yapılması yasaktır.
(13) Alan Başkanlığı’nca yetkili işletmeye verilmiş izin belgesinde bulunan araçlar dışında
herhangi bir araç tur için kullanılamaz.
(14) Tur esnasında araçlardan inilerek yapılacak etkinliklerde; araçların parkur dışına çıkmaması
ve parkur dışındaki alanlara ulaşımın yaya olarak sağlanması zorunludur.
(15) ATV-UTV turlarında kask, koruma gözlüğü, dizlik v.b. teçhizatların kullanılması
zorunludur. Yetkili işletme kullanılan teçhizatların hijyenini düzenli olarak sağlanmak zorundadır.
(16) Yetkili işletmeler araçlarında araç takibine olanak tanıyacak, Alan Başkanlığı’nca
belirlenecek hususlar doğrultusunda Araç Takip Sistemini aktif halde bulundurmak zorundadır.
(17) ATV- UTV turlarına katılan personel ve yerli ve yabancı turiste ait kaza sigortası ve mali
mesuliyet sigortasının yapılması zorunludur.
(18) ATV-UTV turlarına katılan yerli ve yabancı turist ile yetkili işletme arasında Türkçe ve
İngilizce dillerinde hazırlanmış sözleşme imzalanması gerekmektedir. (Bu sözleşmede, tur sırasında
uyulacak kurallar, parkur alanı, turun süresi ile kapsamı, turistin hangi risklere karşı hangi sigorta
kapsamında olduğu ve tur bedeline ilişkin bilgiler yer almalıdır. Tura katılanlar, kurallara uyacaklarını
taahhüt etmelidir ve sağlıkla ilgili herhangi bir problemlerinin olmadığını beyan etmelidir. Kurallara
uymayanların sözleşmelerinin tek taraflı olarak işletme tarafından derhal sona erdirileceği
belirtilmelidir.)
(19) ATV-UTV turlarına sürücü olarak katılım sağlamak isteyen yerli ve yabancı turistlerin en
az B ehliyeti veya buna denk ehliyetlere sahip olması zorunluluğunu anlatan Türkçe ve İngilizce
tabelalar görünür yerde olacak ve yetkili işletmelerce sözleşme esnasında bu husus yerli ve yabancı
turistlere belirtilecektir.
(20) ATV-UTV turlarına katılanların bir listesi istenildiğinde denetim heyetine verilmek üzere
ilgili işletmeler tarafından en az 1 yıl süre ile muhafaza edilecektir.
(21) ATV-UTV turları sırasında meydana gelen kazanın, faaliyeti yapan işletme tarafından
derhal gereği için ilgili kurumlara (mahalline göre polis veya jandarma ile acil servis) bildirilmesi
zorunludur.
(22) ATV-UTV turu kapsamında yerli ve yabancı turist güvenliği ve asayiş sorunu yaşanmaması
için yetkili işletme tarafından kilitli dolaplar temin edilerek kişisel eşya güvenliğinin sağlanması
zorunludur.
(23) (Kapadokya Alan Başkanlığı’nın 25/01/2022 tarihli ve 13389 sayılı Makam Oluru ile
değiştirilmiştir.)
ATV- UTV turuna 10 yaş altı yerli ve yabancı turistler katılamaz. 10 yaş üstü sürücü
belgesi bulunmayan yerli ve yabancı turistler (10-18 yaş arası Atv-Utv turizm amaçlı sportif faaliyetine
katılımcıların, ebeveyn ya da bir yakınının yazılı onayı aranacaktır) yeterli sürücü belgesi olan sürücü
eşliğinde ATV-UTV turuna katılım sağlayabilirler. 
(24) Yetkili işletme Alan Başkanlığı’nca belirlenecek yöntem doğrultusunda ATV- UTV turları
esnasında alanın jeolojik ve jeomorfolojik dokusunun korunabilmesi için oluşabilecek çevre kirliliğini
(tozlanma vb.) önleyici, insan ve çevre sağlığına duyarlı tedbirleri almak zorundadır. 
(25) (Kapadokya Alan Başkanlığı’nın 25/01/2022 tarihli ve 13389 sayılı Makam Oluru ile kaldırılmıştır.)

(26) Yetkili işletme haricinde turizm amaçlı sportif faaliyette bulunan araçlar faaliyetten derhal
men edilir.
(27) Yukarıda belirtilen maddelere uyulmadığı Alan Başkanlığı denetim heyeti veya ilgili kolluk
kuvvetlerince tespit edilmesi halinde faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiye; diğer mevzuatlardaki
ceza hükümleri saklı kalmak kaydı ile Alan Başkanlığı’nca "Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm
Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği”nin 13’üncü maddesine göre işlem tesis edilecektir.
Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Usul ve Esaslar, Kapadokya Alan Başkanı’nın onay tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Usul ve Esasları Kapadokya Alan Başkanlığı yürütür.


Harita:
Atv-Utv Safari Parkuru