Kapadokya Alan Başkanlığı

CİP SAFARİ TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYETİNE İLİŞKİN DUYURU

7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun ve 38 sayılı Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda belirlenen Kapadokya Alan Başkanlığı sınırları içerisinde 13/11/2020 tarihli ve 31303 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği"nin Sportif Faaliyet parkur alanları başlıklı 7'nci maddesinin 1'inci bendinde yer alan "Turizm amaçlı sportif faaliyetler, Alan Başkanlığının belirleyip ilan edeceği alanlar içinde yapılır." hükmü gereğince; Kapadokya Alan Başkanlığı’nın 20/08/2021 tarihli ve 9398 Makam oluru ile belirlenen “Cip Safari Parkuru”(Ek-1) ve parkur kapasiteleri ile aynı yönetmeliğin Özel Şartlar başlıklı 9'uncu maddesinin 1'inci bendinde yer alan "Bu Yönetmelikte belirlenen esasların uygulanmasına ilişkin özel şartlar, ihtiyaç duyulduğunda Bakanlığın uygun görüşü alınarak Alan Başkanlığınca, her turizm amaçlı sportif faaliyet türü için ayrı ayrı belirlenir." hükmü gereğince; Kapadokya Alan Başkanlığı’nın 20/08/2021 tarihli ve 9399 Makam oluru ile belirlenen "Kapadokya Alanında Yapılacak Cip Safari Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetine Yönelik Uyulması Gerekli Usul ve Esaslar"(Ek-2) ekte ilan olunur.

Kapadokya Alan Başkanı’nın Makam olurları ile belirlenen “Cip Safari Parkuru” ve "Kapadokya Alanında Yapılacak Cip Safari Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetine Yönelik Uyulması Gerekli Usul ve Esaslar" doğrultusunda Cip Safari Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetini gerçekleştirmek isteyen seyahat acentaları, 17/09/2021 tarihi saat:17:00’a kadar;

1-Dilekçe

2-Seyahat Acentası İşletme Belgesi

3-Kapasite İstek Formu (Ek-3)

4-Geçmiş tarihli turizm amaçlı sportif faaliyet belgesi(varsa)

ile başvurmaları gerekmektedir. Başvurular yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar elden yapılabileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da yapılabilir. Başvuru saati sonuna kadar İdareye ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.


Ek-1: Cip Safari Parkuru
Ek-2: Cip Safari Usul ve Esaslar
Ek-3: Cip Kapasite ve İstek Formu