Kapadokya Alan Başkanlığı

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI HİZMET BİRİMLERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK


Resmî Gazete Tarihi: 30.05.2021 Resmî Gazete Sayısı: 31496


KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI HİZMET BİRİMLERİ ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kapadokya Alan Başkanlığı hizmet birimlerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik, 38 sayılı Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

c) Başkan: Kapadokya Alan Başkanını,

ç) Başkanlık: Kapadokya Alan Başkanlığını,

d) Kanun: 23/5/2019 tarihli ve 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanunu,

e) Kararname: 38 sayılı Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini,

f) Kapadokya Alanı: 7174 sayılı Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen ve Başkanlığın yetkili ve görevli olduğu alanı,

g) Komisyon: Kapadokya Alan Komisyonunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başkanlık Teşkilatı ve Görevleri

Başkanlık teşkilatı

MADDE 4 –(1) Başkanlık; Başkan, İdari ve Teknik Başkan Yardımcıları ve hizmet birimlerinden oluşur.

Başkan ve Başkan Yardımcıları

MADDE 5 –(1) Başkanlığın en üst yöneticisi olan Başkan, Başkanlığın genel yönetim ve temsilinden sorumludur. Başkanlık görevi Nevşehir Valisi tarafından yürütülür.

(2) Başkan, Kanun, Kararname ve diğer mevzuatta kendisine verilen yetki ve görevleri kullanır ve yerine getirir. Başkan, Başkanlık hizmetlerini mevzuat hükümlerine, Başkanlığın amaç ve politikalarına, stratejik plana uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, Başkanlık birimlerine gereken emirleri verir, bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar.

(3) Başkan, görevlerini yerine getirirken Bakana karşı sorumludur.

(4) Başkana yardımcı olmak amacıyla bir idari bir de teknik olmak üzere iki Başkan Yardımcısı Bakan tarafından atanır.

(5) Başkan Yardımcıları, Başkanlığın grup başkanlığı şeklinde teşkil edilen hizmet birimlerinin yönetiminden ve maiyetindeki grup başkanlıklarının sevk ve idaresinden Başkana karşı sorumludur.

(6) Başkan, Başkan Yardımcıları, Grup Başkanları veya 1. Hukuk Müşavirinin izin, hastalık, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme veya diğer nedenlerle görevde bulunamadıkları sürelerde söz konusu görevler vekâleten yürütülür.

(7) Başkana izin, hastalık, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme ve görevde bulunmadığı diğer hallerde, öncelikle Teknik Başkan Yardımcısı, Teknik Başkan Yardımcısının görevde bulunmadığı hallerde İdari Başkan Yardımcısı, İdari Başkan Yardımcısının da görevde bulunmaması halinde ise Başkanın uygun gördüğü Grup Başkanı vekâlet eder.

(8) Yerine vekâlet edilen göreve başladığı anda vekâlet işlemi kendiliğinden sona erer. Bütün vekâleten görevlendirmeler Başkanın onayına tabidir.

Hizmet birimleri

MADDE 6 –(1) Başkanlığın hizmet birimleri şunlardır:

a) Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı.

b) Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığı.

c) Personel ve Destek Hizmetleri Grup Başkanlığı.

ç) Hukuk Müşavirliği.

Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı

MADDE 7 –(1) Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kapadokya alan planlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

b) Kapadokya alan planlarına esas halihazır haritaları ve jeolojik/jeoteknik etütleri yapmak veya yaptırmak.

c) Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarını hazırlayarak Komisyona sunmak.

ç) Komisyonun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

d) Kapadokya Alanındaki korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının tespitini yapmak.

e) Kapadokya Alanının korunması ve geliştirilmesine yönelik her türlü araştırma, projelendirme ve eylem planları hazırlamak ve bunların uygulama esaslarını belirlemek ve izlemek.

f) Kapadokya Alanında Komisyonca uygun bulunan projelere ilişkin uygulamaların onaylı projesine uygunluğunu denetlemek.

g) Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile meri planlara ve Komisyon kararlarına aykırı uygulamaların giderilmesini sağlamak ve gerektiğinde aykırı uygulamaya konu yapı ve tesisleri yıkma veya yıktırma işlemlerini yürütmek.

ğ) Kapadokya Alanında yer alan korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının, peri bacalarının ve rezerv peri bacası alanlarının ve yer altı şehirlerinin korunması, tadilatı, tamiratı ve esaslı onarımları ile iyileştirilmesine yönelik her türlü iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak, gerekli güvenlik önlemlerini almak veya aldırmak.

h) Kapadokya Alanında 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamı dışındaki araştırma, sondaj, kazı ve diğer bilimsel araştırmaları ve etütleri yapmak veya yaptırmak.

ı) Kapadokya Alanında 2863 sayılı Kanun kapsamında; kültür varlıklarını koruma bölge kurulu müdürlüklerine, koruma, uygulama ve denetim bürolarına ve çevre ve şehircilik il müdürlüklerine verilen görev ve yetkileri yürütmek.

i) Kapadokya Alanında bulunan Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, ön izin ve kullanma izni gibi işlemler hakkında görüş bildirmek.

j) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığı

MADDE 8 –(1) Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kapadokya Alanının tanıtımına yönelik yurt içinde ve yurt dışında her türlü yazılı, görsel ve işitsel eserleri yapmak, yaptırmak, hizmete sunmak ve fikri ve sınai haklarına yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

b) Kapadokya Alanına ilişkin Bakanlıkça talep edilen bilgi, belge ve raporları hazırlamak.

c) Kapadokya Alanı içindeki turizm faaliyetlerinin planlanması, geliştirilmesi ve teşvik edilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

ç) 13/11/2020 tarihli ve 31303 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği çerçevesinde Kapadokya Alanında turizm amaçlı sportif faaliyette bulunacak turizm işletmelerinde aranacak nitelikleri belirlemek ve bu faaliyetleri denetlemek.

d) 7174 sayılı Kanunun 8 inci maddesi çerçevesinde, Kapadokya Alanı içinde yasaklanan fiillerin işlenmesi durumunda verilecek idari para cezalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

e) Bakanlığa bağlı ören yerleri ve müzeler dışındaki taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının öğretim, eğitim, bilimsel araştırma, tanıtma ve ticari gelir elde etme amacı ile fotoğraflarının ve filmlerinin çekilmesi, mulaj ve kopyalarının çıkartılması ile ilgili izinlerin verilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

f) Kapadokya Alanında işletmelerce yürütülen balonla ticari havacılık faaliyetlerinin projelendirme, yer ve lojistik hizmetlerini düzenlemek.

g) Halkla ilişkiler, basın ve medya konusundaki iş ve işlemleri yürütmek.

ğ) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Personel ve Destek Hizmetleri Grup Başkanlığı

MADDE 9 –(1) Personel ve Destek Hizmetleri Grup Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Yürütülen hizmetlere ilişkin yıllık çalışma programı ve stratejik planlamaları yapmak.

b) Kapadokya Alanında Başkanlık idari binalarının her türlü proje ve uygulamalarını yapmak veya yaptırmak.

c) Başkanlık personelinin eğitim ve özlük işlemlerini yapmak.

ç) Bütçe ve diğer mali iş ve işlemleri yapmak.

d) İhtiyaç duyulması halinde yapılacak kamulaştırmaya ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

e) Başkanlığın görev ve faaliyetleri ve idari ihtiyaçları ile ilgili mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, bakım, onarım, satın alma, kiralama, ulaşım, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, belge yönetimi, demirbaş, arşiv, depolama ve sağlık giderleri ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak.

f) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği

MADDE 10 –(1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.

b) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Çalışma grupları

MADDE 11 –(1) Başkanlık görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışma ve proje grupları oluşturabilir. İhtiyaç duyulduğu hâllerde diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlar çalışma gruplarına dâhil edilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Düzenleme yetkisi

MADDE 12 –(1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar ile uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu hususta gerekli her türlü bilgi ve belgeyi istemeye ve diğer hizmet birimleriyle iş birliğinin tesis edilmesi ve koordinasyonunun sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Başkan yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 13 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.