Kapadokya Alan Başkanlığı

KAPADOKYA ALANI HAKKINDA KANUNA GÖRE VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA DAİR YÖNETMELİK

19 Haziran 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31516

YÖNETMELİK

Kapadokya Alan Başkanlığından:

KAPADOKYA ALANI HAKKINDA KANUNA GÖRE VERİLECEK

İDARİ PARA CEZALARINA DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; 23/5/2019 tarihli ve 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun uyarınca idari para cezası uygulanacak fiiller ile bu fiillerin aykırılık durumuna göre uygulanacak idari para cezalarına ve bu cezaların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; 7174 sayılı Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen Kapadokya Alanında uygulanacak idari para cezalarını, bu cezaların tespiti ve uygulanması ile cezaların kesinleşmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik; 7174 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile 1/6/2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 38 sayılı Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Kapadokya Alan Başkanını,

b) İdare: Kapadokya Alan Başkanlığını,

c) Kanun: 7174 sayılı Kanunu,

ç) Kapadokya Alanı: 7174 sayılı Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen ve bu Kanunun uygulanmasında İdarenin yetkili ve görevli olduğu alanı,

d) Komisyon: 7174 sayılı Kanunda tanımlanan Kapadokya Alan Komisyonunu,

e) Tescilli parsel: Tescilli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının yer aldığı parseli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Aykırılığın Tespiti İçin Personel Görevlendirilmesi ve Görevli

Personelin Sorumlulukları

Personel görevlendirilmesi

MADDE 5 –(1) Kanunda belirtilen yükümlülüklerin ilgililerce yerine getirilip getirilmediğinin ve Kanun kapsamında kalan alandaki aykırılıkların tespiti için yapılacak çalışmanın konusuna göre İdare tarafından konusunda yetkili en az iki personel görevlendirilir. 15 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlardan konusunda yetkili personel görevlendirilmesi talep edilebilir.

Personelin görevleri

MADDE 6 –(1) Denetimlerde veya ihbar, şikâyet üzerine ya da genel inceleme durumunda aykırılığın tespiti için görevlendirilen yetkili personel;

a) İdarenin görevlendirmesi üzerine aykırı uygulamaları yerinde tespit etmekle,

b) Kanun ve ilgili mevzuatı kapsamında; denetimi gerçekleştirmek ve aykırılığı belirlemekle,

c) Eğer mümkün ise aykırılığı fotoğraf, film ya da video çekimi, hava fotoğrafı, uydu görüntüsü ve benzeri ile belirlemekle,

ç) Durum tespitine veya aykırılığa ilişkin, yapılan işlemlere dair denetim tespit tutanağı ve denetim raporu düzenlemekle,

d) Düzenlenen denetim tespit tutanağını, var ise (c) bendinde yer alan dokümanları ve denetim raporunu idareye teslim etmekle,

görevlidir.

Kayıtların tutulması

MADDE 7 –(1) İdare tarafından idari para cezalarına ilişkin kayıtlar tutulur. Gerektiğinde istatistiki veriler oluşturulur.

Denetim programı

MADDE 8 –(1) İdarece, her sene başında o sene yapılacak denetimlere ilişkin program hazırlanarak varsa ilgili kurumlara personel görevlendirmesi için bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Aykırılığın Tespiti, Denetim Tespit Tutanağı ile İdari Yaptırım Kararı Düzenlenmesi

Aykırılığın tespiti

MADDE 9 –(1) 15 inci madde ve Ek-2’de yer alan tabloda belirtilen aykırılıkların tespitinde fotoğraf, film ya da video çekimi, hava fotoğrafı, uydu görüntüsü ve benzeri yöntemlerden yararlanılabilir.

(2) İdare tarafından sunulması istenilen bilgi ve belgelerin sunulmaması ya da eksik sunulması hâlinde tespit edilen bu husus denetim tespit tutanağına yazılır. İstenilen bilgi ve belgelerin sunulmaması halinde, kolluk kuvvetleri veya ilgili kurum ve kuruluşlardan, bu bilgilerin elde edilerek İdareye iletilmesi talep edilebilir. Faaliyet sahibi ayrıca bir belge sunmak istediği takdirde bu husus denetim tespit tutanağına yazılır ve sunulan belge denetim raporuna eklenir.

(3) Denetime konu taşınmaz malikleri, İdarece görevlendirilmiş yetkili personele gerektiği zaman, varlığın kontrolü, incelenmesi, harita, plan ve rölövesinin yapılması, fotoğraflarının çekilmesi, kalıplarının çıkarılması için izin vermeye ve gereken kolaylığı göstermeye mecburdurlar. Görevliler ilgili mevzuat hükümleri kapsamında konut dokunulmazlığını ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmeyecek şekilde faaliyetlerini yürütürler.

(4) Aykırılığın belirlenmesi için fotoğraf, film ya da video çekimi, hava fotoğrafı, uydu görüntüsü ve benzeri yöntemlerden yararlanılması veya numune alınması işleminin; olayın kendine özgü mahiyetinden kaynaklanan fiili imkânsızlıklar nedeniyle yapılamadığı durumlarda, resmî kurumlarca aykırılığın tespitini sağlayan belgeler ile yapılan ihbarlar yeterli kabul edilir. Bu durumda denetim tespit tutanağı söz konusu belgelere göre düzenlenerek işlem yapılır.

Denetim tespit tutanağının düzenlenmesi

MADDE 10 –(1) Yapılan denetimler çerçevesinde, tespit edilen aykırılıklarla ilgili olarak, fiilleri işleyenler hakkında Ek-1’de yer alan denetim tespit tutanağı düzenlenir.

(2) Denetim tespit tutanağı en az üç nüsha halinde düzenlenir. Bunların her nüshası tam ve eksiksiz doldurularak, tutanağı düzenleyenlerin her biri ve varsa ilgilisi tarafından imzalanır. İlgilisi, imza atmaktan imtina ettiği takdirde bu durum ayrı bir tutanakla incelemeyi geçekleştirenlerce imza altına alınır.

(3) Denetim tespit tutanağında; belirlenen kusur, aksaklık, eksiklik veya ihlaller açıkça belirtilir.

Aykırılığın değerlendirilmesi

MADDE 11 –(1) Denetim tespit tutanağında belirtilen hususlar Komisyonca değerlendirilerek karara bağlanır.

İdari para cezası verme yetkisi

MADDE 12 –(1) Denetim tespit tutanağının Komisyonca değerlendirilmesi sonucunda, Kanuna aykırılık bulunduğu kararı verilmesi halinde, Komisyon kararını ve ilgili belgeleri değerlendirerek idari para cezası vermeye Başkan yetkilidir.

(2) İdari para cezasına ilişkin Ek-3’te yer alan idari yaptırım kararı düzenlenir. İdari yaptırım kararında;

a) Hakkında idari yaptırım kararı düzenlenen;

1) Gerçek kişi ise; adı soyadı, mesleği, adresi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının,

2) Tüzel kişi ise; unvanı, vergi dairesi, adresi, kanuni temsilcisinin adı soyadı, görevi ve vergi kimlik numarasının,

b) İdari yaptırım kararı verilmesini gerektiren aykırılığın dayanağının,

c) Fiilin işlendiği yer ve zamanın,

ç) İdari yaptırımın karar tarihinin,

d) Bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak delillerin,

e) Cezanın ödeneceği yerin,

f) Ödeme süresinin ve şeklinin,

g) İdari para cezasına itiraz edilebilecek makamın,

ğ) İtiraz süresinin,

h) İdari yaptırım kararının idarede kalan nüshasında kesinleşme tarihinin,

ı) Cezaya muhatap olanın ödemeye ilişkin haklarının,

belirtilmesi zorunludur.

İdari yaptırım kararının tebliğ edilmesi

MADDE 13 –(1) İdari yaptırım kararı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yaptırımın muhatabına tebliğ edilir.

(2) Tebligat metninde idari yaptırım kararına karşı başvurulabilecek kanun yolları, mercileri ve süreleri açıkça belirtilir.

İdari yaptırım kararına itiraz

MADDE 14 –(1) İdari yaptırım kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde sulh ceza mahkemelerinde dava açılabilir.

(2) Uygulanacak idari para cezalarına karşı açılacak olan davalar İdareye karşı açılır.

(3) Dava açmış olmak idarece verilen cezanın tahsilini durdurmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İdari Para Cezası Gerektiren Fiiller

İdari para cezası gerektiren fiiller

MADDE 15 –(1) Aşağıda belirtilen fiiller karşılığında idari yaptırım olarak, Ek-2’de yer alan tabloda belirlenen miktarda idari para cezası uygulanır:

a) Kapadokya Alanının tarihî ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunmasına ve yaşatılmasına yönelik alınan tedbirlere aykırı fiiller.

b) (a) bendi kapsamına girmeyen, Kapadokya Alanının mevcut durumunu bozmayan ve yapısal uygulamalar içermeyen konulara ilişkin belirlenecek tedbirlere aykırı fiiller.

(2) Birinci fıkra uyarınca, idarece belirlenen fiiller dışında kalan ve 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda yasaklanan fiillerin Kapadokya Alanı sınırları içerisinde işlenmesi hâlinde bu Kanunlarda tanımlanmış idari para cezaları iki misli artırılır ve Kanunlarda yetkili kılınan ilgili idarelerin yetkili personelinin katılımı ile tespiti yapılarak İdarece uygulanır.

(3) Bir fiil ile birden fazla aykırılığın işlenmesi halinde bu aykırılıklara ilişkin en ağır idari para cezası verilir.

(4) Aykırılığın işlenişine birden fazla kişinin iştirak etmesi halinde bu kişilerin her biri hakkında, fail olarak idari para cezası verilir.

(5) Aynı aykırılığın birden fazla işlenmesi halinde her bir aykırılıkla ilgili olarak ayrı ayrı idari para cezası verilir.

(6) Bu maddenin uygulamasında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunların, fiilin suç oluşturması haline ilişkin hükümleri saklıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İdari Para Cezasının Takip ve Tahsili

İdari para cezalarının tahsili

MADDE 16 –(1) İdari para cezaları genel hükümlere göre tahsil olunur.

İdari para cezalarının ödeme şekli

MADDE 17 –(1) İdari para cezaları, idari yaptırım kararının tebliğinden itibaren 1 ay içinde İdarenin banka hesabına ödenir.

(2) İdari para cezasının ödeme süresi olan 1 ay içinde yapılan taksitlendirme talepleri idarece değerlendirilerek karar verilir. Taksitlendirme talebi; denetim tespit tutanağı ile ceza karar tarihi, kararın tebliğ tarihi, taksit tarihleri ve tutarları açık olarak belirtilmek suretiyle yazılı olarak yapılır.

(3) Taksitlendirme talebinin idarece uygun bulunması halinde, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre işlem yapılır.

(4) İdari para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.

İdari para cezasının ödenmemesi hâlinde izlenecek yol

MADDE 18 –(1) İdari para cezasının süresinde ödenmemesi halinde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari para cezalarının gelir kaydı

MADDE 19 –(1) Kanunun 8 inci maddesi uyarınca verilen idari para cezaları İdareye gelir kaydedilir.

İdari para cezalarının artırılması

MADDE 20 –(1) İdari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idari para cezaları açısından uygulanmaz.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 –(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 5326 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Alan Başkanı yürütür.

 

Ekler için tıklayınız.