Kapadokya Alan Başkanlığı

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET YÖNETMELİĞİ

13 Kasım 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31303

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI TURİZM AMAÇLI

SPORTİF FAALİYET YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 23/5/2019 tarihli ve 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen Kapadokya Alanında turizm amaçlı sportif faaliyette bulunacak turizm işletmelerinde aranacak niteliklerin belirlenmesi ile bu işletmelerin faaliyetlerinin denetlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 33 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (ı) bendi ile 2 nci fıkrasında öngörülen idari para cezalarının uygulanmasının sağlanmasına dair hükümleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik, Kapadokya Alanında, turizm amaçlı sportif faaliyette bulunacak turizm işletmelerinde aranacak niteliklerin belirlenmesi, izin ve yeterlilik belgelerinin düzenlenmesi, parkurların tespit edilmesi ile turizm amaçlı sportif faaliyetlerin denetimi, uyulması gerekli yükümlülük ve yasaklar ile yeterlilik ve izin belgelerinin iptaline ilişkin usul ve esaslar ile uygulanacak idari para cezalarını kapsar.

(2) Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı tarafından düzenlenen faaliyetler ile ilgili mevzuata uygun faaliyet gösteren spor kulüpleri ve ilgili spor federasyonlarının düzenleyecekleri ulusal ve uluslararası faaliyetler bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ve ikinci fıkrası ile 1/6/2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 38 sayılı Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (ı) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Alan Başkanlığı: Kapadokya Alan Başkanlığını,

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

c) Başkan: Kapadokya Alan Başkanını,

ç) Denetim heyeti: Sportif faaliyetlerin denetlenmesi amacıyla, Başkan tarafından görevlendirilen personeli,

d) İzin belgesi: Alan Başkanlığınca turizm işletmelerine verilecek Ek-2’de yer alan turizm amaçlı sportif faaliyet izin belgesini,

e) Kapadokya Alanı: 7174 sayılı Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen ve bu Kanun kapsamında Alan Başkanlığının yetkili ve görevli olduğu alanı,

f) Kapasite: Kapadokya Alanının, tarihî ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması, yönetilmesi ve denetlenmesi amacıyla oluşturulan, fiziksel, ekonomik, sosyo-kültürel ve ekolojik çevrenin zarar görmesine ve ziyaretçilerin memnuniyetinde kabul edilemez bir düşüşe neden olmaksızın, aynı anda alanda yapılabilecek en fazla faaliyeti,

g) Parkur: Alan Başkanlığınca belirlenen turizm amaçlı sportif faaliyet alanını,

ğ) Tesis: Turizm yatırımı kapsamında bulunan veya turizm işletmesi faaliyetinin yapıldığı tesisleri ve bunların ayrıntıları ile tamamlayıcı unsurlarını,

h) Turizm amaçlı sportif faaliyet: Herhangi bir spor disiplininin veya birden fazla spor disiplininin kurallarının tamamen veya kısmen uygulanması ile turiste yaptırılan, turistle birlikte yapılan veya turistler için organize edilen her türlü hava sporları, doğa sporları, motor sporları, su üstü sporları, bisiklet, safari (cip, atv), binicilik (at ve deve) ve benzeri turizm faaliyetlerine konu tüm spor türleri ile balon faaliyetleri, yer hizmetleri ve turizm çeşitliliği olarak gelişecek diğer turizm amaçlı sportif faaliyetleri,

ı) Turizm amaçlı su üstü sportif faaliyet: Gezi, spor ve eğlence amaçlı olarak su üstünde gerekli ekipmana sahip turizm amaçlı su üstü faaliyet araçları ile akarsu, gölet ve barajda gerçekleştirilen faaliyeti,

i) Turizm işletmesi: 2634 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan turizm işletmeleri ile 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununa uygun olarak kurulmuş seyahat acentalarını,

j) Yeterlilik belgesi: Alan Başkanlığı tarafından düzenlenecek Ek-1’de yer alan belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel ve Özel Şartlar, Parkur ve İşletmelere İzin ve Yeterlilik Belgesi Verilmesi

Genel şartlar

MADDE 5 –(1) Kapadokya Alanında turizm amaçlı sportif faaliyetler, bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerekli yeterlilik belgesi ile izin belgesini alan, Bakanlıktan belgeli turizm işletmelerince yapılır. Alan Başkanlığınca verilmiş olan turizm amaçlı sportif faaliyet izin belgesi herhangi bir suretle başkalarına kullandırılamaz ve devredilemez.

(2) Su üstü sportif faaliyetler ve her türlü balıkçılık faaliyetleri için, ilgili spor federasyonu veya kurum ve kuruluşlar tarafından verilen yeterlilik ve izin belgelerinin bulundurulması zorunludur.

(3) Havacılık sportif faaliyetleri için Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından verilen ticari tandem pilot yeterliliğini gösteren sertifika/lisans ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından tescili bulunan bir hava aracı ile yapılacak havacılık faaliyetleri için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce ilgili hava aracı için düzenlenmiş olan, ticari operasyon imtiyazı bulunan geçerli pilot lisansının bulundurulması zorunludur.

Spor kuralları

MADDE 6 –(1) Sportif turizm faaliyetine konu sporun uygulanmasında, varsa o sporun bağlı olduğu spor federasyonunun kurallarına, böyle bir federasyon yoksa uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenmiş spor kurallarına uyulur.

Sportif faaliyet parkur alanları

MADDE 7 –(1) Turizm amaçlı sportif faaliyetler, Alan Başkanlığının belirleyip ilan edeceği alanlar içinde yapılır.

(2) Sportif faaliyet parkur alanlarının düzenlenmesi Alan Başkanlığı tarafından yapılır.

(3) Parkur, her sportif turizm faaliyet türü için Alan Başkanlığınca ayrı ayrı belirlenir. Özel parkur gerektirmeyen sportif turizm faaliyetleri için de ayrıca düzenleme yapılır.

(4) Parkur alanlarının belirlenmesi ve ilan edilmesinde ilgili mevzuat ile ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşme, anlaşma ve düzenlemelere uyulur, bunun yanı sıra ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınır ve önerilen tedbirler uygulanır.

(5) Kapadokya Alanında hava araçları kalkış ve iniş alanları/meydanları ve uçuş yapılacak hava sahası ile ilgili uçuş izinleri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınarak Alan Başkanlığına bildirilir. Verilen uçuş izinlerini kapsayan alanlarda yapılacak düzenlemeler Alan Başkanlığı tarafından yapılır.

(6) Kapadokya Alanındaki sportif faaliyet parkur alanları, Alan Başkanlığından izin belgesi alan turizm işletmelerine Alan Başkanlığınca ücrete tabii olarak kullandırılır.

(7) Devlet ormanları üzerinde Alan Başkanlığı tarafından ilan edilecek parkurlar için ilgili Orman Bölge Müdürlüğünün görüşü alınır ve 6831 sayılı Orman Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilir.

İzin belgesi

MADDE 8 –(1) Her turizm amaçlı sportif faaliyet türü için ayrı ayrı olmak üzere, Alan Başkanlığı tarafından Ek-2’de yer alan izin belgesi düzenlenir.

(2) İzin belgesi bir yıldan az olmamak üzere talep doğrultusunda, faaliyet türü, parkur alanının genel ve özel şartları da göz önünde bulundurularak en fazla beş yıla kadar geçerli olabilir.

(3) Alan Başkanlığı, yeterlilik belgesi ve başvuru ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu ile kendisine başvuranların izin taleplerini inceler ve üzerinde süresi, ait olduğu turizm amaçlı sportif faaliyet türü ile kullanılacak parkurun belirtildiği Ek-2’de yer alan izin belgesini düzenler.

(4) İzin belgesi düzenlenirken, Kapadokya Alanının tarihi ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunması, geliştirilmesi, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanması amacıyla her türlü turizm amaçlı sportif faaliyet için Alan Başkanlığı tarafından belirlenen kapasite göz önünde bulundurulur.

(5) Tek bir tesisin önünde yapılacak sportif faaliyetlerde öncelik tesise aittir. Tesis önünde belirlenen parkurlar dışında yer alan ve bir turizm işletmesine verilecek parkur için birden fazla turizm işletmesi tarafından başvuruda bulunulması durumunda; yeterlilik belgesi almış turizm işletmelerinden Alan Başkanlığınca düzenlenmiş olan parkurun kullanımı için en yüksek teklifi veren turizm işletmesine izin verilir. Müzakere usul ve esasları Alan Başkanlığınca bir tebliğ ile belirlenir.

Özel şartlar

MADDE 9 –(1) Bu Yönetmelikte belirlenen esasların uygulanmasına ilişkin özel şartlar, ihtiyaç duyulduğunda Bakanlığın uygun görüşü alınarak Alan Başkanlığınca, her turizm amaçlı sportif faaliyet türü için ayrı ayrı belirlenir.

(2) İzin belgesi talebinde bulunan işletmeler, bu Yönetmelikte belirtilen genel şartların yanı sıra aşağıda belirtilen ve Alan Başkanlığınca ilan edilecek şartları da haiz olmak zorundadır:

a) Kullanılacak zorunlu malzeme ve araçların bulundurulması.

b) Yapılacak sportif faaliyet türüne göre görevlendirilecek personelin uygun ehliyet, sertifika, geçerli pilot lisansı sahibi olması.

c) Yapılacak sportif faaliyet türü transfer aracını gerektiriyorsa, gerekli nitelikleri haiz transfer aracının olması.

ç) Sportif faaliyete katılan müşteri ile işletme arasında Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış sözleşme imzalanması.

d) Sportif faaliyete katılan personel ve turiste ait kaza sigortası ve mali mesuliyet sigortasının olması.

e) Yapılacak havacılık faaliyetlerinde, 27/7/2017 tarihli ve 30136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında Yönetmelik ve 27/7/2017 tarihli ve 30136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye’de Faaliyet Gösteren Hava Araçları İçin Yolcu, Bagaj, Yük ve Posta Malî Sorumluluk Sigortası Hakkında Yönetmelik kapsamında belirtilen sigortanın olması.

f) Uygun bulunan araçlara araç takip sisteminin takılması (GPRS).

g) İlk yardım ekipmanının bulunması.

Yeterlilik belgesi

MADDE 10 –(1) Yeterlilik belgesi her turizm amaçlı sportif faaliyet türü ve her parkur için ayrı ayrı düzenlenir. Yeterlilik belgesi alabilmek için aşağıda belirtilen belgeler ile başvurulur:

a) Alan hakkında mülkî idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü.

b) Başvuru dilekçesi.

c) Turizm işletme belgesi veya seyahat acentası işletme belgesi.

ç) Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri kodunun da yer aldığı, turizm amaçlı sportif faaliyette çalıştırılacak personelin T.C. Kimlik Numarası ve yapacakları görevleri belirten yazılı beyanı.

d) Sportif faaliyette görevlendirilecek personele ilişkin olarak varsa ilgili spor federasyonundan alınmış sertifika, antrenörlük belgesi, lisans belgesi ve benzeri.

e) Faaliyette kullanılacak malzeme veya araçların ilgili mevzuata uygun kullanım belgeleri ile bunlara ilişkin test belgeleri.

f) Turizm amaçlı sportif faaliyette bulunan personel ve katılımcılara ait kaza sigortası ve turizm amaçlı sportif faaliyet sigortası (mali mesuliyet sigortası) poliçesi.

g) Havacılık sportif faaliyetlerinde, tescil zorunluluğu bulunmayan hava araçları için ticari tandem pilot yeterliliğini gösteren geçerli sertifika/lisans ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş bir hava aracı ile yapılacak havacılık faaliyetleri için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce ilgili hava aracına uygun düzenlenmiş olan, ticari operasyon imtiyazı bulunan geçerli pilot lisans belgesi.

(2) Alan Başkanlığı başvuruları inceler, uygun olan başvurular için yeterlilik belgesi düzenler.

(3) Birinci fıkra kapsamında istenilen belgelerin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi ibraz edilen belgeye uygunluğu kontrol edildikten sonra, ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir. Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerini uygulamak üzere Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yükümlülükler, Yasaklar, Cezalar ve Belgelerin İptali

Yükümlülükler

MADDE 11 –(1) Yeterlilik belgesinde yer alan hususlara ilişkin olacak tüm değişiklikler faaliyetten önce yazılı olarak Alan Başkanlığına bildirilir.

(2) Sportif faaliyet sırasında meydana gelen kaza, işletme tarafından rapor halinde derhal Alan Başkanlığına bildirilir.

(3) Havacılık sportif faaliyetleri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan mevzuatlara uygun gerçekleştirilir. Tescil zorunluluğu bulunmayan hava araçları ile yapılacak havacılık sportif faaliyetleri ise yetkili kuruluş tarafından yayımlanmış düzenlemelere uygun gerçekleştirilir.

(4) Havacılık sportif faaliyetleri esnasında operasyonu gerçekleştiren organizasyon, yer ve uçuş emniyeti ile ilgili tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Yasaklar

MADDE 12 –(1) İzinsiz olarak turizm amaçlı sportif faaliyette bulunulması, işletme belgesi veya izin belgesinde belirlenen türün ve ilan edilen parkur dışında sportif faaliyet yapılması, faaliyetin yeterlilik belgesi kapsamında olmayan malzeme, araç ve personel ile gerçekleştirilmesi yasaktır.

(2) İzinsiz olarak turizm amaçlı sportif faaliyette bulunanlar, Alan Başkanlığınca derhal faaliyetten men edilir.

(3) 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca belirlenmiş alanlar ile 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca belirlenmiş tarihi ve doğal sit alanlarında turizm amaçlı sportif faaliyetler yapılamaz ve yapanlar hakkında Alan Başkanlığınca 7174 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca hazırlanan yönetmelik hükümleri uyarınca da işlem yapılır.

Cezalar, izin ve yeterlilik belgesinin iptali

MADDE 13 –(1) İzinsiz olarak turizm amaçlı sportif faaliyette bulunan turizm işletmecilerine Alan Başkanlığınca, 2634 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre bu maddenin dördüncü fıkrası dikkate alınarak idari para cezası verilir.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen hususlara ve/veya Alan Başkanlığı tarafından öngörülen özel şartlara ilişkin eksiklik tespit edilen turizm işletmesi tespit edilen eksikliğe ilişkin Alan Başkanlığınca yazılı olarak uyarılır ve eksikliğin türüne göre Alan Başkanlığınca belirlenecek 30 güne kadar süre içerisinde eksikliğin giderilmesi sağlanır. Belirlenen süre sonunda eksikliğin giderilmediğinin tespiti durumunda Alan Başkanlığınca 2634 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre bu maddenin dördüncü fıkrası dikkate alınarak idari para cezası verilir. İdari para cezasının tebliğini müteakip 30 gün içerisinde eksikliklerin hala giderilmemesi halinde Alan Başkanlığı tarafından turizm işletmesinin izin belgesi ve yeterlilik belgesi iptal edilir ve turizm işletmesi turizm amaçlı sportif faaliyetlerde bulunamaz.

(3) Denetleme görevinin yerine getirilmesi için gerekli desteği sağlamayan veya denetim görevini yürütecek görevlinin görevini yapmasına engel olan işletmelerin izin belgesi Alan Başkanlığınca iptal edilir.

(4) Bu maddede belirtilen idari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir Türk lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu Yönetmelik kapsamında verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

(5) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca uygulanan idari para cezaları Alan Başkanlığına gelir kaydedilir.

Denetim

MADDE 14 –(1) Kapadokya Alanında turizm amaçlı sportif faaliyet yürüten turizm işletmelerinin bu Yönetmelik çerçevesindeki faaliyetleri, 38 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığı tarafından denetlenir.

(2) Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığı, görevli personeli vasıtasıyla turizm işletmecisinin faaliyet alanı ile ilgili tüm dokümanları, tesisleri, teçhizatları, personeli, araçlarını dilediği zaman incelemek ve denetlemekte yetkili olup, görevliler gerektiğinde turizm amaçlı sportif faaliyetlere katılmaya, uygun bulunmayan araçları turizm amaçlı sportif faaliyetten men etmeye yetkilidirler. Turizm işletmecisi inceleme ve denetleme görevinin yerine getirilebilmesi için her türlü desteği sağlamakla yükümlüdür.

(3) Spor kurallarının uygulanması veya sportif faaliyetin tabi olduğu diğer konular, bu konuda yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlarca denetlenir.

(4) Turizm amaçlı sportif faaliyet alanlarında gerek görüldüğünde Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığı tarafından bir görevli bulundurulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Güvenlik kuralları

MADDE 15 –(1) Münferit olarak turizm amaçlı sportif faaliyet alanlarından yararlanmak isteyen kişiler, gerekli ehliyet sahibi olmaları halinde bu Yönetmeliğin şartları dışında ancak faaliyetin genel güvenlik kurallarına uygun olarak sportif faaliyette bulunabilirler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 –(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 23/2/2011 tarihli ve 27855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.